main menu

מסומנים 1975-2002

חיים מאור

מסומנים, תערוכת חיים מאור בגלריה בכברי, מנסה לזהות ולסמן פרגמנטים מתוך רשת מרובדת המכילה מילון של צורות, פעולות, מצבים, שפה, לשון הגוף.
מילון שמתנהל בו דיאלוג מרתק בין שנות השבעים הקונצפטואליות לבין הנרטיב הנחשף בעבודותיו בשנים האחרונות. במילון של מאור מופיעים דימויי-גוף, אותיות, מספרים, מילים, סמלים, סימנים, צורות גאומטריות בסיסיות, רשת, פסים מקבילים, נשרים ועורבים.

דרורה דקל (מתוך טקסט התערוכה)