main menu

אני מנוי הארץ

אשרף פאוח'רי

בעבודותיו מקשר פואח'רי בין שנת 1948 למצב הנוכחי בארץ.

פואח'רי חש חובה מוסרית לעסוק באמנות, כהצהרת עמדה אמיצה אל מול המציאות המורכבת על האדמה הזאת.

בדרכו הייחודית משחק פואח'רי עם דימויים טעונים, משתמש בהומור אירוני, בשפה רבת פנים, בפיתוי צורני אסתטי, בצבעוניות נוחה ולעתים פתיינית. ובו בזמן מלמד אותנו פרק בקיומו של ה"אחר"- הערבי. זה שאינו מוותר על דעותיו ועל אמונתו בתוך מרחב של קיום משותף.

אילו יכול היה חמורו של אשרף פ'ואחרי לדבר כחמורו של בלעם היינו שומעים דברים כדורבנות. 

אוצרת: דרורה דקל
פתיחה: 22.2.2014 שעה: 13:00 , רב שיח בשעה 14:00 בהשתתפות פריד אבו שקרה- אמן ,אוצר/ עמי שטייניץ-אוצר עצמאי/ עלאא חליחל- סופר, עיתונאי.
נעילה: 22.3.2014