main menu

דיבקו ديسكو Disco

שחר יהלום

ב-דיסקומציגה  שחר יהלום סידרת פסלי קרמיקה חדשים שנוצרו בג'רה-סטודיו בישוב כליל,הסמוך לקיבוץ כברי. הפסלים,הבנויים כמעטפות שריון חלולות, הם מבנים מופשטיםשצורתם היא פועל יוצא של תׅבנות דימויים קונקרטיים. חלקם, סדוקים ושבורים כתוצאה מתהליך השריפה, מאפשרים שלב חדש של עיבוד, איחוי ובניה. השימוש שהיא עושה בחלקי עבודותיה שלה כבמצע לתהליך ריבוד והוספת שכבות, ממקמות את  הפסל בתווך שבין צורה להתפרקותה. פעולות אלה מאפיינות את הפרקטיקה של יהלום, העובדת מתוך תפיסה כי הפֶּסל מגלם מצב ביניים בין החי למת.

אוצר: אבשלום סולימן