main menu

גלריה כברי - גלריה שיתופית
יהודית/ ערבית בגליל

ב- 4/2/12, שינתה הגלריה בכברי את פניה.
והחלה את דרכה כגלריה שיתופית,
יהודית/ערבית של קבוצת אמנים מהגליל.

● ראינו חשיבות בקבוצה מעורבת שתשקף את ייחודו של הגליל,
● נתייחס גם לסוגיות שקשורות לאזור,
● ניזום פעילות אמנותית מעבר לחלל הגלריה, עם מעורבות בקהילה.
● ניזום שיתוף פעולה בין מגמות האמנות בבתי הספר התיכוניים בכפר מכר ובכברי.
● נאפשר שיתופי פעולה עם גלריות שיתופיות אחרות בארץ.
● נמשיך לשאוף לתצוגת אמנות איכותית ולקשר עם שדה האמנות הישראלית, כולל
תערוכות אליהם יוזמנו אמנים שאינם חברי הקבוצה.

חברי הגלריה חילקו בניהם אחריות ותפקידים שונים כולל תשלום חודשי לתמיכה בפעילות.
בניית אתר: יעל רשף והילה נורמן