main menu

משטחים

ינאי קלנר

בתערוכה מוצגות מערכות יחסים בין צורות, כתמים וקווים, בין מופשט לפיגורטיבי בין פעולה לביטולה. הפעולות השונות מחפשות איזון בין צורות גאומטריות לדימויים, ובין האיזון לביטולו. נקודת ההתחלה היא תמיד תעשייתית פרולטרית ואנושית .

אוצר: יוחאי אברהמי

פתיחה: 5.9.2015 שעה  13:00

נעילה: 17.10.2015