main menu

אשה ב-שלה

רויטל לסיק

רישומים קטנים עם דימוי אחד מצומצם ורזה. רישום גדל מימדים ובו אינסוף פרטים. החלל מלא אותם בעט פיילוט כחול, בדיו ובצבעי מים.ברישומים טמונה צניעות שאינה מנת חלקם ציורי השמן של האמנית.

הרישום העכשווי של לסיק, אינו זקוק להגדרות דידקטיות שכן הוא עצמו כבר חצה מזמן את הגבולות המסורתיים של החומר, הפורמט והצורה.

הרישום הוא תשוקה, התמסרות.זו מערכת דינמית של התנגדויות הגוף, החומר עליו רושמים, התנגדות פסיכולוגית של חדירה לחלל הדף הריק והבתולי.

שיח גלריה: 30.5.2015 שעה 13:00 בהשתתפות ד"ר מנחם גולדברג פילוסוף ואוצר

נעילה: 6.6.2015